Grid 6 (1975-1980)

Eligible Cars:

BMW M1 Turbo
Porsche 935 Turbo
Lancia Beta Turbo