Eligible Cars:

BMW M1 Turbo
Porsche 935 Turbo
Lancia Beta Turbo
Rondeau M379
Ford C100